Znajdź pracę dzięki Orienta Polska

Cerca lavoro

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kandydacie / Kandydatko, Przedstawiamy politykę prywatności - przepisy dotyczące ochrony danych przyjętych przez Orienta Polska Sp. z o. o.  (zwaną dalej Spółką), niezbędnych do ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa. 
Poniższe informacje pomogą Państwu w zrozumieniu: 

 • jakie podmioty przetwarzają Państwa dane i jak się z nimi skontaktować; 
 • w jaki sposób i dlaczego dane są analizowane; 

Orienta Polska Sp. z o. o. zobowiązuje się do ochrony powierzonych jej danych osobowych. W związku z tym zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo są zagwarantowane z najwyższą starannością, zgodnie z wymogami tymczasowo obowiązującej ustawy dotyczącej ochrony prywatności, a w szczególności rozporządzenia UE 2016/679 (RODO).

 

Administrator danych i inspektor ochrony danych

Orienta Polska Sp. z o. o. jest spółką, która przetwarza Państwa dane i do celów prawnych jest uważana za administratora danych osobowych. W takim charakterze jest ona odpowiedzialna za zapewnienie niezbędnych i odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Państwa danych. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie (00-845) ul. Łucka 18 lok. 7.

Ponadto Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych  odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami mającymi na celu ochronę prywatności, z którym można się kontaktować w przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych pod następującym adresem: Warszawa (00-845, ul. Łucka 18 lok.7 , e-mail: [email protected]). Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw można znaleźć w poniższej części zatytułowanej „Przysługujące prawa”.

 

Cel przetwarzania danych 

Informujemy, że wszystkie podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, dlatego Spółka zobowiązuje się do przetwarzania zgodnie z zasadami uczciwości, legalności, przejrzystości oraz z poszanowaniem celów określonych poniżej, zbierając dane w dokładnym zakresie niezbędnym do przetwarzania; dane wykorzystywane będą wyłącznie przez personel w legalnym celu i formacie oraz w celu zapewnienia Państwu niezbędnej poufności dostarczonych informacji. 

Spółka może wykorzystywać dane w szczególności do:

 1. Celów związanych z działaniami przedumownymi,  zarządzaniem stosunkiem umownym/wynikającym ze szkolenia oraz świadczeniem usług. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia selekcji i rekrutacji personelu w celu ustanowienia ewentualnego stosunku pracy, poprzez rejestrację w bazie danych Orienta, nawet na stanowiskach niezwiązanych z tymi, na które kandydowali Państwo z własnej inicjatywy; dodatkowo, na podstawie rejestracji w bazie, będziemy również okresowo przesyłać e-mailem ogłoszenia o pracę, które mogą Pana/Panią zainteresować; aktualizacji ofert pracy odpowiadających Państwa profilowi/Job Alert; zarządzania kandydaturami w odpowiedzi na oferty pracy opublikowane na naszej stronie internetowej; w celach związanych z nawiązaniem, zarządzaniem i wygaśnięciem stosunku umownego oraz wynikającego ze szkolenia (np. przestrzeganie zobowiązań w zakresie prowadzenia księgowości, płac, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej i podatków); wykorzystywania określonych zezwoleń, nieobecności i świadczeń związanych z zarządzaniem stosunkiem pracy; przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. medycyna profilaktyczna, medycyna pracy, kontrole antyterrorystyczne, itp.); zarządzania ewentualnymi sporami sądowymi; dostarczania, wspierania, aktualizacji i informowania o usługach i dostępnych funkcjach spółek Grupy Orienta; aktywacji usług online (np. dostęp do strefy prywatnej pod adresem www.orientapolska.pl, rejestracji obecności); w razie potrzeby aktywacji usługi zdalnego podpisu cyfrowego; doradztwa, doradztwa w zakresie zarządzania karierą (w tym rozwój i zmiana pracy) i relokacji.

Przetwarzanie powyższych danych jest obowiązkowe w celu zrealizowania wymaganej od nas usługi, więc Państwa odmowa uniemożliwi nawiązanie stosunku umownego.

Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach może odbywać się za pośrednictwem aplikacji internetowej lub aplikacji na smartfony.

Spółka może korzystać z automatycznych systemów/procesów oraz procedury podejmowania decyzji, która również nie jest w pełni zautomatyzowana, aby zaoferować Państwu i naszym klientom wymagane usługi. Na przykład, jeśli nasi klienci poszukują kandydatów na określone stanowiska, możemy przeszukiwać nasze listy kandydatów przy użyciu zautomatyzowanych kryteriów, które uwzględniają dostępność, ogół zdobytych umiejętności, poziom wynagrodzenia, a w niektórych przypadkach informacje zwrotne otrzymane wcześniej od klientów, aby sporządzić listę kandydatów, która będzie zawierała tych, którzy najprawdopodobniej będą w stanie spełnić wymagania klienta. 
Państwa dane mogą być wykorzystywane w szczególności do przetwarzania wyników opartych na punktacji bazującej na informacjach podanych przez Państwa w cv. W odniesieniu do tego,  mogą Państwo otrzymywać jak najbardziej dopasowane oferty pracy, odpowiadające Państwa doświadczeniu i umiejętnościom.

 1. Cele związane z rejestrowaniem i przetwarzaniem obrazu.

Obrazy, zdjęcia, nagrania audio i wideo, które dobrowolnie zostały przez Państwa do nas wysłane, będą przetwarzane w szczególności w celu: wysyłania nagrań, rozmów kwalifikacyjnych z klientami i/lub podmiotami potencjalnie zainteresowanych Państwa aplikacją; przetwarzania ofert i promocji zasobów (np. kandydata, pracownika) skierowanych do istniejących i potencjalnych klientów, a także spółek Grupy Orienta. 

Ponadto Spółka jedynie za Państwa dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodą może wykorzystywać Państwa dane do: 

 1. Celów związanych z działaniami marketingowymi.

W szczególności do: badań rynku, analiz ekonomicznych i statystycznych; inicjatyw społecznych, kulturalnych i solidarnościowych; informacji handlowych; marketingu; wysyłania materiałów reklamowych/informacyjnych/promocyjnych oraz aktualizacji inicjatyw, promocji i ofert spółek trzecich współpracujących z firmą Orienta Polska Sp. z o. o. i specjalnie powołanych jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, również w odniesieniu do programów i promocji, także online, mających na celu nagradzanie lub pozyskanie stałych kandydatów i pracowników; komunikacji i informacji na temat działalności i wydarzeń Grupy, w których uczestniczą spółki Grupy.

Przetwarzanie danych w tej sekcji nie jest obowiązkowe w celu realizacji umowy, a wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego Państwa odmowa nie uniemożliwia nawiązania stosunku pracy.
 

Powiadomienia w następujących celach mogą być wysyłane w sposób tradycyjny (np. pocztą tradycyjną, telefonicznie), automatyczny i podobny (np. faks, e-mail, SMS, aplikacja, itp.).

Zakres i adekwatność dostarczanych danych będą okresowo oceniane w celu określenia dalszych decyzji i uniknięcia przetwarzania danych wykraczającego poza zamierzone cele.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż opisane w niniejszej ulotce informacyjnej bez uprzedniego poinformowania Państwa oraz, w razie potrzeby, uzyskania Państwa zgody.

 

Wykorzystanie danych osobowych szczególnej kategorii

Jeśli zdecydują się Państwo aplikować na konkretne stanowisko i/lub przekażą nam dane osobowe szczególnej kategorii, firma Orienta Polska Sp. z o. o. będzie musiała przetwarzać i zbierać dane, do przetwarzania których Państwa zgoda jest wymagana przez prawo. W niektórych przypadkach takie dane mogą być bezwzględnie konieczne do celów selekcji. W takim przypadku informujemy, że będą one traktowane wyłącznie dla „celów związanych z zarządzaniem stosunkiem umownym/związanym ze szkoleniem oraz świadczeniem usług”.

 

Środki bezpieczeństwa

Celem Orienta Polska Sp. z o. o. jest ochrona danych osobowych, które są udostępniane, w oparciu o zasady rzetelności, legalności i przejrzystości. Informujemy zatem, że Państwa dane będą przetwarzane przy użyciu narzędzi i procedur zapewniających maksymalne bezpieczeństwo i poufność, poprzez użycie archiwów i formy papierowej, za pomocą mediów cyfrowych, komputerowych i telematycznych. Powiadomienia mogą być wysyłane w sposób tradycyjny (np. pocztą tradycyjną, telefonicznie), automatyczny i podobny (np. faks, e-mail, SMS, aplikacja, itp.).

 

Okres przechowywania i usunięcie danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane począwszy od ich otrzymania/ostatniej aktualizacji/ostatniego dostępu do Państwa profilu przez okres maksymalnie sześćdziesięciu miesięcy w celu zarządzania Państwa kandydaturą (o ile prawo nie stanowi inaczej i nie przewiduje dłuższych okresów), po czym zostaną one nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane. Ponadto Spółka przewidziała możliwość osobistego/samodzielnego skasowania Państwa profilu na stronie internetowej. 

Natomiast w przypadku nawiązania z Państwem stosunku pracy, Państwa dane osobowe będą przechowywane począwszy od ich otrzymania przez okres zgodny z celami przetwarzania wskazanymi powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzasadnionym interesem Spółki, po czym zostaną usunięte lub zanonimizowane. 
Spółka, również poprzez okresowe kontrole, będzie na bieżąco weryfikować ścisłą adekwatność, brak nadmierności i niezbędność danych przechowywanych w związku ze stosunkiem, wykonaniem lub zakończeniem umowy/stosunku prawnego również w odniesieniu do danych, które zainteresowany przekazuje z własnej inicjatywy. 
Przechowywanie wskazanych danych przewidziane jest w nowym rozporządzeniu UE nr 679 z 2016 r. i w związku z tym Państwa zgoda nie jest wymagana.
Spółka będzie przechowywać Państwa dane w szczególności w następujących celach:

 • dochodzenia lub obrony wszelkich praw w sprawach sądowych, administracyjnych lub w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, w przypadkach przewidzianych przez prawo, przepisy Unii Europejskiej, regulacje lub układy zbiorowe;
 • wypełnienia wszelkich zobowiązań podatkowo-administracyjnych.

 

Przekazywanie i dostęp do danych

W „celach związanych z zarządzaniem stosunkiem umownym/ wynikającym ze szkolenia oraz świadczeniem usług” oraz w „celach związanych z rejestracją i przetwarzaniem obrazu”, Państwa dane mogą być udostępniane zainteresowanym firmom wyłącznie po to, aby umożliwić im sprawdzenie, czy Państwa profil jest w pełni zgodny z poszukiwanym stanowiskiem. Ponadto informujemy Państwa, że Państwa dane mogą być przekazywane spółkom należącym do Grupy Orienta oraz osobom trzecim (w tym firmom-klientom, spółkom partnerskim, specjalistom, organom publicznym, organom kontroli lub organom nadzorczym) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa, rozporządzeń, regulacji UE lub przepisów związanych z zarządzaniem i wykonaniem umowy.

W celach związanych z działaniami marketingowymi dane mogą być przekazywane spółkom należącym do Grupy Orienta, organom publicznym lub osobom trzecim, które działają we współpracy z Orienta Polska Sp. z o. o. 

We wszystkich celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności dane osobowe powszechnie dostępne mogą być również przekazywane za granicę, na terytorium Unii Europejskiej i poza nim, zgodnie z prawami i gwarancjami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia, czy dany kraj gwarantuje „odpowiedni” poziom ochrony.

Dane będą również przetwarzane za pomocą zasobów wewnętrznych  w biurach odpowiednio przeszkolonych spółek Grupy, które działają jako personel uprawniony do przetwarzania danych.

Spółka zapewnia, że Państwa dane osobowe nie zostaną przeniesione do trzeciego podmiotu bez Państwa zgody. 

 

Przysługujące prawa

W odniesieniu do przetwarzanych danych Spółka gwarantuje Państwu możliwość:

 • uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku Państwa danych osobowych oraz ich kopii w czytelnej formie;
 • aktualizacji, sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych;
 • żądania usunięcia danych osobowych na warunkach przewidzianych przez prawo lub żądania ich zanonimizowania.
 • wyrażenia sprzeciwu, całkowitego lub częściowego oraz wynikającego z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą;
 • ograniczenia przetwarzania w przypadku naruszenia, wniosku o sprostowanie lub sprzeciwu;
 • żądania możliwości przenoszenia danych przetwarzanych elektronicznie, dostarczonych na podstawie zgody lub umowy;
 • wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie, jeśli został złożony wniosek.

 
W tym celu Spółka przewidziała na swojej stronie internetowej możliwość:

 • automatycznego skasowania własnego profilu, w przypadku, gdy stosunek umowny nie został nigdy nawiązany;
 • w przypadku nawiązania stosunku pracy, można złożyć wniosek o usunięcie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] W przeciwnym razie można udać się do punktu spółki lub wysłać wniosek listem poleconym.


 Informujemy, że Spółka jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na Państwa wnioski w ciągu jednego miesiąca, za wyjątkiem szczególnie skomplikowanych przypadków, w których może to potrwać do maks. 3 miesięcy. W każdym przypadku Spółka wyjaśni przyczynę oczekiwania w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku.

Wynik rozpatrzenia wniosku zostanie przesłany na piśmie lub w formie elektronicznej. Jeśli zażądają Państwo sprostowania, anulowania lub ograniczenia przetwarzania danych, Spółka zobowiązuje się do przekazania wyników rozpatrzenia wniosków każdemu z odbiorców Państwa danych, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed wycofaniem.
Spółka określa, że może zostać nałożona opłata w przypadku, gdy Państwa wnioski są w sposób oczywisty bezzasadne, nadmierne lub powtarzające się; w tym celu Spółka utworzyła rejestr umożliwiający śledzenie Państwa wniosków o interwencję.

 

W  przypadku ustalenia, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
[email protected]
Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)

 

Zarządzanie plikami cookie 

Spółka Orienta Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-845) przy ul. Łuckiej 18 lok.7, niniejszym informuje, że strona ta wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie (tj. małe pliki tekstowe, które odwiedzane strony przesyłają do urządzenia użytkownika, na których są one następnie  przechowywane w celu ich retransmisji na te same strony przy następnej wizycie): 

Pliki Cookies 
„Cookies” to informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika ze strony internetowej. Nie są to programy, a małe pliki tekstowe, które umożliwiają stronom internetowym przechowywanie informacji o stronach przeglądanych przez użytkownika  i udostępnianie tych informacji podczas nawigacji w internecie przez inne witryny wykorzystujące te narzędzia. Większość stron interentowych używa plików cookie ponieważ są one częścią narzędzi, które mogą poprawić jakość przeglądania przez użytkowników. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym oferowanie spersonalizowanych usług (na przykład zapamiętywanie loginu, przechowywanie produktów w koszyku lub wyświetlanie ważnych treści). Istnieje kilka rodzajów plików cookie: tymczasowe pliki cookie (lub pliki cookie sesyjne), które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz trwałe pliki cookie, które nie są usuwane, a zachowywane są do czasu celowego ich usunięcia lub do daty wygaśnięcia określonej przez stronę. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, jednak można wyłączyć obsługę plików cookie z przeglądarki, w takim przypadku należy mieć świadomość, że można utracić wiele funkcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony. 


Techniczne pliki cookie 
Te pliki cookie są ściśle niezbędne w celu zezwolenia na:

 • przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej (np. w celu dokonania zakupu lub uwierzytelnienia dostępu do zastrzeżonych obszarów, „niezbędne lub sesyjne pliki cookie”);
 • zbieranie informacji, w formie zbiorczej, o liczbie użytkowników i sposobie, w jaki odwiedzają witrynę („analiza plików cookie”);
 • nawigację opartą na kilku wybranych kryteriach (np. język, produkty wybrane do zakupu, „funkcjonalne pliki cookie”) w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Takie pliki cookie są instalowane bezpośrednio przez Spółkę i ponieważ nie są wykorzystywane do celów innych niż opisane powyżej, ich instalacja nie wymaga Państwa zgody.  


Pliki cookie stron trzecich do celów profilowania 
Takie pliki cookie są instalowane przez strony inne niż strona Spółki, a ich instalacja wymaga Państwa zgody, w przeciwnym razie nie zostaną zainstalowane.  
W związku z tym poniżej zamieszczamy linki do informacji o polityce prywatności stron trzecich, w których można wyrazić zgodę na instalację takich plików cookie, zaznaczając, że jeśli nie dokonają Państwo żadnego wyboru i zdecydują się na dalsze przeglądanie tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tych plików.
 

Wyszukiwarka Google

Facebook

LinkedIn

 

Ponadto można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby automatycznie odmawiała otrzymywania plików cookie, aktywując w tym celu odpowiednią opcję: jednak nieużywanie technicznych plików cookie może powodować trudności w interakcji z tą stroną.